Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU-Paklitaxel-Mylan S.A.S. Saint-Priest-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku-6MG/ML-Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU-Paklitaxel-Mylan S.A.S. Saint-Priest-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku-6MG/ML-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/MylanS.A.S.Saint-Priest/PACLITAXELMYLAN6MGML,KONCENTR%C3%81TPROP%C5%98%C3%8DPRAVUINFUZN%C3%8DHOROZTOKU/476241

Jméno

PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Země

Česká republika

Obchodní název

INF CNC SOL 1X16,7ML

Výrobce

Mylan S.A.S. Saint-Priest

Aktivní složky

Paklitaxel

Lékovou formu

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Pevnost

6MG/ML

Extrakt letáku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48260/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml,
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
paclitaxelum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1.
Co je Paclitaxel MYLAN a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paclitaxel MYLAN užívat
3.
Jak se přípravek Paclitaxel MYLAN užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Paclitaxel MYLAN uchovávat
6.
Další informace
Paclitaxel MYLAN koncentrát pro přípravu infuzního roztoku může podávat pouze zdravotnický pracovník,
který může zodpovědět jakékoli Vaše otázky, které můžete mít po přečtení této příbalové informace.

1. CO JE PACLITAXEL MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Paclitaxel MYLAN zabraňuje růstu některých nádorových buněk, zvláště u některých typů zhoubného nádoru
vaječníků, prsu a plic a u Kaposiho sarkomu.
Paclitaxel MYLAN se používá k následující léčbě:
Karcinom ovaria
Buď jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu nebo jako léčba druhé linie,
jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné.
Karcinom prsu
Jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC).
Jako  počáteční  léčba  buď  v  kombinaci  s  některým  lékem  patřícím  do  skupiny  známé  jako  antracykliny  pro
vhodné pacientky, nebo s lékem nazývaným trastuzumab.
Pouze samotný se podává u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím antracyklinů nebo u
kterých by se taková léčba neměla použít.
Nemalobuněčný karcinom plic
V  kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné chirurgické odstranění
nádoru a/nebo radioterapii.
Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS
1/7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s